List of Governors of Indian States


State

Governor

Andhra Pradesh Shri E.S Lakshmi Narasimhan
Arunachal Pradesh General (Rtd.) J.J. Singh
Assam Shri Janaki Ballav Pattanaik
Bihar Shri Devanand Konwar
Chhattisgarh Shri Shekhar Dutt
Goa Shri K. Sankaranarayanan
Gujarat Dr. Kamla Beniwal
Haryana Shri Jagannath Pahadia
Himachal Pradesh Smt. Urmila Singh
Jammu and Kashmir Shri N. N. Vohra
Jharkhand Dr. Syed Ahmed
Karnataka Shri H.R. Bhardwaj
Kerala Shri M.O.H. Farook
Madhya Pradesh Shri Ram Naresh Yadav
Maharashtra Shri Kateekal Sankaranarayanan
Manipur Shri Gurbachan Jagat
Meghalaya Shri Ranjit Shekhar Mooshahary
Mizoram Shri Vakkom Purushothaman
Nagaland Shri. Nikhil Kumar
Orissa Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare
Punjab Shri Shivraj Patil
Rajasthan Shri Shivraj Patil
Sikkim Shri Balmiki Prasad Singh
Tamil Nadu Shri K. Rosaiah
Tripura Shri Dnyandeo Yashwantrao Patil
Uttar Pradesh Shri B.L. Joshi
Uttarakhand Smt. Margaret Alva
West Bengal Shri M.K. Narayanan
About these ads

One thought on “List of Governors of Indian States

~: Dear Visitor, Please Share us & add your valuable comments if you like this website :~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s